Salgsbetingelser

Versjon 1.1

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg gjennom Leketreet.no til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

 

Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling.

 

Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Les mer om disse på www.lovdata.no.

 

Der det i salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS) eller brev.

1.    Partene

Selger er

Navn: Voss Hofset AS

Adr: Hellvik terrasse 3, 1459 Nesodden

Epost: post@leketreet.no

Tlf.: 934 89 311

Organisasjonsnummer: 914 788 552 MVA,

og betegnes i det følgende som "Leketreet", ”selger”, ”selgeren”, ”vi”, ”vår” eller ”oss” .

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  ”kjøper”, ”kjøperen”, "du", "deg", "din" eller "ditt".

2.    Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er fullført (sendt inn). Leketreet er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, eller i vår markedsføring. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se avtalens pkt. 11.

 

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til den mailadressen du har oppgitt på bestillingssiden. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

 

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til.

3.    Opplysninger gitt i nettbutikken

Leketreet tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller vår markedsføring.

 

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4.    Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m. Priser er oppgitt i norske kroner.

5.    Betaling

Du kan betale med kort via Bambora eller med PayPal. Trekk av kort gjøres når varen er sendt.

Betaling med kort via Bambora

Trygg betaling med VISA og MasterCard gjennom vår betalingspartner Bambora. Det tilkommer ingen ekstra kortavgift. Les mer på Bambora sine nettsider.

Betaling via PayPal

Trygg betaling via PayPal. Det tilkommer ingen ekstra avgift. Les mer på PayPal sine nettsider.

6.    Levering og forsinkelse

Leketreet leverer kun til adresser i Norge (Fastlands-Norge). 

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Leketreet har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

 

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

 

Leketreet står ikke ansvarlig for forsinkelser når sendingen er overlevert til Posten.

 

Du som kunde er ansvarlig for oppgi riktig adresse og at postkassen er riktig merket.

 

For øvrige informasjon om levering se vår side Frakt og levering.

7.    Uavhentet pakke

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse. Dette for å dekke våre fraktkostnader og avgifter til transportør.

For uavhentet pakker som returneres til oss vil du bli ilagt et gebyr på NOK 400,- inkl. Mva.

 

For øvrige informasjon om levering se vår side Frakt og levering.

8.    Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det og innen rimelig tid, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dette gjelder også om du har valgt en annen mottaker av varene enn deg selv (betaleren).

9.    Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering av nytt tilsvarende produkt, prisavslag, eller at kjøpet heves. Leketreet kan alltid forlange at kjøpet heves, fremfor feilretting, omlevering og prisavslag. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

 

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig, men må alltid bekreftes skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.

 

Leketreet vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

 

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

11. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer (ikke frakt og gebyrer).

 

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Slik melding skal gis på Angrerettskjema som er vedlagt leveransen. Om du ved en feil ikke har mottatt angrerettskjema kan du laste ned skjemaet her.

 

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være ubrukt, i originalemballasjen, og forøvrig i den stand du mottok det.

 

Bruker du Angreretten skal produkt(ene) leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har ansvaret for at produktet er forsvarlig pakket for returtransport. Vi har øvrig risiko for transporten tilbake til oss.

 

Om du angrer hele leveransen (dvs. returnerer alle produktene fra en bestilling), så refunderer vi hele beløpet, men eksklusive fraktkostand for forsendelsen til deg. Om deler av en bestilling blir returnert refunderes prisen på produktene som dette gjelder. Refusjonen skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet i retur. Om bestillingen ble betalt med kort, vil refusjonen gjøres til kortet som ble brukt. I øvrige tilfeller blir refusjonen gjort til det kontonummer du oppgir på returskjemaet.

Produkt(ene) skal sendes tilbake til oss i original emballasje (inkl. manualer m.m.) og sammen med angrerettskjema.

12. Personopplysninger

Leketreet behandler i utgangspunktet bare personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

 

I de tilfeller hvor Leketreet også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

 

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til andre, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre kjøpet/betalingen, eller om vi er/blir lovpålagt slik utlevering.

 

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på post@leketreet.no.

13. Salgspant

Leketreet har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

15. Force majeure

Blir vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av enhver omstendighet som vi ikke kan råde over som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, streik, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører, produsenter eller transportører som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Leketreet fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.